Gå til hovedindhold
Du er her:

Ambulant genoptræning og rehabilitering

Genoptræning og rehabilitering er et tilbud til dig som har været ude for en ulykke eller et sygdomsforløb, som har svækket dine fysiske og/eller mentale funktioner væsentligt. Genoptræning handler især om, at du igen bliver så selvhjulpen som muligt.

Hvis du bliver henvist til et genoptræningsforløb, vil fysio- og ergoterapeuter fra Trænings- og Rehabiliteringscentret, sammen med dig, vurdere dine behov og sætte mål for genoptræningen. Forløbet vil blive individuelt tilrettelagt og tilpasset løbende undervejs, herunder hvor ofte du mødes med terapeuten. En del af træningen kan i visse tilfælde bestå af digitalt understøttet genoptræning, hvor du træner hjemmefra. 

Genoptræningen tager sigte imod, at du opnår størst mulig funktion, bliver selvhjulpen og igen kan klare de daglige gøremål/arbejde. 

Den kommunale genoptræning vil foregå, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Det kan være på Trænings- og Rehabiliteringscentret, i varmtvandsbassin (beliggende på Bauneporten 20), i nærmiljøet eller i dit hjem. Træningen er i en tidsafgrænset periode og kan både foregå individuelt og på hold.

I særlige tilfælde kan ergo- eller fysioterapeuten fagligt vurdere, at du har behov for daglig træning med en terapeut i en tidsbegrænset periode for at kunne afhjælpe dine nedsatte funktioner bedst muligt,

Ambulant træning
Ambulant træning

Vores tilbud

 • Genoptræning efter hospitalsophold

  Hvis du har været indlagt på hospitalet og hospitalet vurderer, at du har behov for genoptræning grundet væsentlig svækkelse af din fysiske og/eller mentale funktioner, vil du få lavet en genoptræningsplan, som efter din tilladelse sendes til kommunen.

  Du vil blive kontaktet af Trænings- og Rehabiliteringscentret indenfor fire kalenderdage efter udskrivelse og vil blive tilbudt en opstartstid indenfor syv kalenderdage fra udskrivelsestidspunkt.

  Genoptræning omfatter et særligt tidsafgrænset tilrettelagt træningsforløb, som har til formål, at du genvinder din tabte funktion bedst muligt.

  Behov for et eventuelt modtagelsesbesøg i dit hjem vurderes i forbindelse med din udskrivelse. Et modtagelsesbesøg er et tilbud til dig, der har behov for en tværfaglig indsats samme dag som du udskrives fra hospital til din egen bolig. Der er Visitationen, som vurderer dit behov for et modtagelsesbesøg.

  På et modtagelsesbesøg vil en sygeplejerske fra hjemmeplejen og en ergoterapeut fra Trænings-og Rehabiliteringscentret, mødes med dig i din bolig senest fire timer efter din udskrivelse fra hospitalet. Hvis der er behov for to besøg, vil dette ofte være næste dag.

  Formålet er at sikre, at du kommer godt hjem fra hospitalet, og at du får den relevante hjælp fra hjemmeplejen, som du har brug for. Vi undersøger, om du har de nødvendige hjælpemidler så du kan komme rundt i dit hjem. Ergoterapeuten vil i samarbejde med dig og dine eventuelle pårørende, vurdere dit genoptrænings- og rehabiliteringsbehov og sikre opstart af denne. Desuden gennemgås din medicin.

  Efter hospitalsophold
  Efter hospitalsophold
 • Genoptræning uden foregående hospitalsophold

  Hvis du har været udsat for en ulykke, været igennem et sygdomsforløb eller af anden årsag har svækket dine fysiske og/eller mentale færdigheder væsentligt kan du få hjælp til genoptræning/vedligeholdende træning af din funktionsevne.

  Genoptræning omfatter et særligt tidsafgrænset tilrettelagt træningsforløb, som har til formål, at du øger dine funktioner bedst muligt.

  Anmodning om genoptræning kan komme fra dig selv, din læge, hjemmehjælpen eller andre. Genoptræning bevilges ud fra en konkret og individuel vurdering af en visitator. Det er gratis at få bevilget et genoptræningsforløb.

  Du vil blive kontaktet af Trænings- og Rehabiliteringscentret og blive tilbudt en opstartstid indenfor 10 hverdage fra bevillingstidspunktet.

  Her trænes der i eget hjem
  Her trænes der i eget hjem
 • Rehabiliterings- og vurderingsforløb

  Rehabiliteringsforløb

  Visitationen vurderer om et rehabiliteringsforløb skal tilbydes dig, hvis du har svært ved at klare nogen af de daglige gøremål. Et rehabiliteringsforløb kan medvirke til, at du kan udnytte dine egne ressourcer bedre og fortsat være aktiv i dit liv. Rehabiliteringen kan også medvirke til at du kan forebygge yderligere tab i at udføre dine daglige gøremål eller udføre dem på en anden måde så du bevarer størst mulig grad af selvstændighed i dit liv.

  Indsatsen er tidsbegrænset og udføres oftest tværfagligt af Trænings- og Rehabiliteringscentrets ergoterapeuter og fysioterapeuter samt af plejepersonalet i hjemmeplejen. Rehabiliteringen foregår primært i dit eget hjem og nærmiljø.

  Vurderingsforløb

  Hvis du har ansøgt om hjemmehjælp vil Visitationen vurdere, om der er behov for et vurderingsforløb med henblik på at belyse din funktionsevne indenfor den indsats, som du søger hjælp til.

  Ergoterapeuten vil vurdere, om råd og vejledning vil kunne hjælpe dig til selv at kunne udføre dele af eller hele hverdagsaktiviteten igen. Ligeledes vil ergoterapeuten vurdere om et hjælpemiddel eller træning af indsatsen vil kunne gøre dig mere selvhjulpen.

  Ergoterapeutens vurdering vil blive forelagt visitationen, der derefter vil tage stilling til bevilling af hjemmeplejeydelser.

  Indsatsen er tidsafgrænset og udføres af ergoterapeuter i Trænings- og Rehabiliteringscentret.

  Du vil blive kontaktet af Trænings- og Rehabiliteringscentret og blive tilbudt en opstartstid indenfor 10 hverdage fra bevillingstidspunktet.

 • Vederlagsfri fysioterapi

  For dig med Apopleksi og Parkinsons sygdom

  Trænings- og Rehabiliteringscentret tilbyder vederlagsfri fysioterapi som holdtræning to gange om ugen til borgere med følger efter apopleksi (blodprop eller blødning i hjernen) og Parkinsons sygdom. På holdene kan du ud over træningen møde ligesindede i samme situation som dig selv.

  For at kunne modtage vederlagsfri fysioterapi, er der bestemte kriterier, der skal være opfyldt. Du skal søge om vederlagsfri fysioterapi via din egen læge eller speciallæge.  

 • Tilbud ved særlige sygdomme

  Sundhedscentret og Træning- og Rehabiliteringscentret har særlige tilbud, hvis du lider af følgende sygdomme, klik for yderligere information

Praktiske oplysninger